logo-thijs-van-hal

Algemene voorwaarden Thijs van Hal

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Thijs: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Burgemeester van Nispenstraat 14 B-02, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89923553, handelend onder de naam Thijs van Hal.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Thijs van Hal opdracht geeft tot het verlenen van diensten.

Diensten: de diensten die Thijs van Hal aanbiedt, waaronder online marketing consultancy.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Thijs van Hal en de opdrachtgever betreffende de levering van de diensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Thijs en de opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen Thijs en de opdrachtgever.

Artikel 3 – Uitvoering van de diensten

3.1 Thijs zal de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Thijs zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van de voortgang van de werkzaamheden.

3.3 Indien Thijs meer uren aan de diensten besteedt dan vooraf ingeschat, zijn deze extra kosten voor rekening van Thijs. Indien Thijs minder uren aan de diensten besteedt dan vooraf ingeschat, zal Thijs deze uren niet factureren.

3.4 Thijs zal de opdrachtgever op de hoogte stellen indien er sprake is van een wijziging in de werkzaamheden.

Artikel 4 – Facturatie en betaling

4.1 Thijs factureert de diensten aan de opdrachtgever middels een factuur achteraf.

4.2 De opdrachtgever dient de factuur van Thijs te betalen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum.

4.3 Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim en is Thijs gerechtigd om de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

4.4 Thijs is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever in verzuim is met betaling van een factuur.

4.5 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van Thijs, dient de opdrachtgever dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Thijs. Na ontvangst van het bezwaar zal Thijs zo spoedig mogelijk een onderzoek instellen naar de juistheid van de factuur.

4.6 Thijs is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal ten minste 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Opzegging en beëindiging

5.1 Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.2 Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

5.3 Indien een van de partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en in verzuim is, heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.4 Bij beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen aan Thijs voldoen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1 Thijs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuiste en/of onvolledige informatie van de opdrachtgever.

6.2 Thijs is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door Thijs verstrekte materialen, zoals rapporten, adviezen en andere materialen of (elektronische) bestanden, berusten uitsluitend bij Thijs of haar licentiegevers.

7.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de materialen zoals genoemd in artikel 7.1 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Thijs openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 8 – Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 De verplichting tot geheimhouding geldt niet indien en voor zover de betreffende informatie reeds openbaar was op het moment van verstrekken of nadien zonder toedoen van de ontvangende partij openbaar is geworden.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Thijs gevestigd is.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen zullen in dat geval overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

10.2 Thijs is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een dergelijke wijziging zal ten minste 30 dagen voorafgaand aan de ingangsdatum schriftelijk worden medegedeeld aan de opdrachtgever.

10.3 Deze algemene voorwaarden treden in werking op 01-04-2023 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Thijs en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.